سوالاتی راجع به مهریه

 

سوالاتی راجع به مهریه

پدید آمدن مهریه نتیجه تدبیر ماهرانه ‏ای است كه در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یكدیگر بكار رفته است و ریشه در حیا و عفاف زن دارد.

زیاد کردن مهریه, مهریه, پرداخت  مهریه, مهریه چیست

ادامه مطلب